Gizlilik

ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş.PERFORMANS SANATLARI MERKEZİ ŞUBESİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 1. BÖLÜM 1 - GİRİŞ 

 

 1. GİRİŞ 

Kişisel verilerin korunması Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Performans Sanatları Merkezi Şubesi’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. İşbu Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Performans Sanatları Merkezi Şubesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır

 

 1. KAPSAM 

Bu Politika Şirketimiz çalışanları hariç olmak üzere müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, Şirketimiz ziyaretçilerinin, çalışan adaylarının, Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu şirketlerde veya kurumlarda çalışan veya yetkili olan kişilerin, Şirketimiz çalışanlarının aile bireylerinin veya yakınları ile diğer üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
  

 1. POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir

 

 1. BÖLÜM 2 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır

 

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  

Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. bölümünde yer verilmiştir.

 

 1. İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

 

Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dâhil olan çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir. 

 1. BÖLÜM 3 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

 

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşlem

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir

 

 1. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

 

 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir

 

 1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir

 

 1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

 

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

 

 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir

 

 1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir

 

 1. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

 

 1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 

 1.  Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir

 

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 

 1. (i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 

 1. (i) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 

 1. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER  

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA 

Kimlik Bilgisi 

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası.

İletişim Bilgisi 

İkametgâh, telefon numarası, adres, e-mail, adres kayıt sistemi gibi bilgiler.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi 

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

Finansal Bilgi 

Şirketin çalışan ile kurmuş olduğu iş ilişkinin kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.

Müşteri İşlem Bilgisi  

Müşterilerimiz hakkındaki verileri ile ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizin kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi 

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirket’in politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz.

İşlem Güvenliği Bilgisi 

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log kayıtları)

Görsel İşitsel Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler

Çalışan Adayı Bilgisi  

Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olma arzusunda olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

 
Sözleşme Bilgisi  

Şirketimiz ile herhangi bir şekilde ticari iş ilişkisi içerisinde olan tedarikçilerimiz veya iş ortaklarımız hakkındaki bilgiler ile bu firmalar ile yapılan sözleşmeler veya firma çalışanlarına ilişkin bilgiler

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI  

Şirketimiz kişisel verileri aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlemektedir.  

 

AŞirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının Ve Süreçlerinin Planlanması Veya İcra Edilmesi

Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması veya yürütülmesi

Çalışan adayı, öğrenci veya stajyer yerleştirilmesi için gerekli iç/dış iletişim aktivitelerinin planlanması ve icrası

 

B) Şirketimizin ve Şirketimizle İş İlişkisi İçerisinde Olan İlgili Kişilerin Hukuki Ve Teknik Güvenliğinin Temini Faaliyetlerinin Planlanması veya İcrası
 

 

Alt işveren çalışanlarının özlük kayıtlarının oluşturulması, denetimi veya takibi  faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

Şirket içi raporlamaların gerçekleştirilmesi,

Şirketimizin denetim, teftiş veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması veya icrası,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi,

Hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi,

Resmi kurum veya kuruşlara mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında bilgi verilmesi,  talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması,

Verilerin doğru veya güncel olmasının sağlanması,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Disiplin ve etik süreçleri ile ilgili gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,

Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veya icrası,

Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi,

Şirketimizin yasal uyumluluk faaliyetlerinin planlanması veya icrası,

Kimlik doğrulama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

Şirketimizin denetim, teftiş veya kontrol  faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

Şirket demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini,

Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

Şirket yerleşkeleri veya tesislerinin güvenliğinin temini,

Şebeke (network) ağı takibi ve yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Alacak tahsilat iletişimlerinin veya işlemlerinin yürütülmesi

Erişim yetkilerinin yürütülmesi

 

C) Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası 

 

Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması veya icrası

Kampanya, promosyon ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi

Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti veya değerlendirilmesi

Pazarlama amacıyla veri analitiği veya veri zenginleştirme çalışmalarının planlanması veya icrası

Dijital veya diğer mecralarda müşteri kazanım veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin gerçekleştirilmesi

Şirketimizin sunduğu ürün veya hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin gerçekleştirilmesi

Ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması veya icrası

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin planlanması veya icrası

 

D) Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi 

 

Ürün veya hizmetlere başvuru veya satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi

PSM Kart tanımlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

PSM Kart bakiye yükleme, iptal veya iade işlemlerinin yürütülmesi,

Abonelik işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin planlanması veya icrası.

 

E) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi 

 

Finans veya muhasebe işlerinin takibi

İş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması veya icrası

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası

Satın alma süreçlerinin planlanması veya icrası

Şirket içi veya dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması veya icrası

Etkinlik yönetimi

Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrasıİş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

 

F) Şirketimizin ticari veya iş stratejilerinin planlanması veya icrası 

 

Stratejik planlama faaliyetlerinin planlanması veya icrası

Bütçe çalışmalarının yapılması veya icrası

Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası

İş ortağı veya tedarikçiler için risk değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI 

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

 • • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

 • • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,

 • • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

 • • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

 • • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

 

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:
  

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 

 1. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARILMA AMAÇLARI 

  

Şirketimiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 1. İş Ortakları

 2. Tedarikçi

 3. Zorlu Holding Anonim Şirketi

 4. Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişiler

 5. Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 1.  

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler 

Tanımı 

İş Ortağı  

Şirketimizin süreçlerini yürütülmesi amacıyla veri sorumlusu olarak hizmet alınan ve kendi işleme amaç ve vasıtaları olan taraflar ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

 • • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla finansal kuruluşlar,

 • • Hukuki süreçlerimizde ilişkin hizmet aldığımız danışmanlık büroları,

 • • Fatura ve e-fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet aldığımız iş ortaklarımız.

Tedarikçi  

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında

Şirketimizin veri işleme amaçları ve talimatları doğrultusunda Şirketimize hizmet sunan taraflar ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

• Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınan tedarikçilerimiz

• Çağrı merkezi hizmeti almış olduğumuz tedarikçimiz.

Zorlu Holding Anonim Şirketi  

Şirketimiz süreçlerinin mevzuata ve Şirketimiz prosedürlerine,  temel ilke ve kurallarına uygunluğunu denetlemek ve hukuki uyuşmazlıklarla ilişkin destek hizmeti alınması amaçlarıyla Zorlu Holding Anonim Şirketi ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır

Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları  

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren kurum veya kuruluşlar ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

• ArabulucularBağımsız Denetim Şirketleri

Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri  

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

• Mahkemeler, Noterler, Emniyet vb.

 

 1. BÖLÜM 4 - KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 

 

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

 1. BÖLÜM 5- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

5.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

 

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:  

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

5.2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI 

Kişisel veri sahipleri bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda https://www.zorlupsm.com/tr/gizlilik/veri-sahibi-basvuru-formu adresinden ulaşılabilecek “Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

 

5.3. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ 

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

Kişisel veri sahibinin, bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.