Gizlilik

 

ZORLU PSM

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Performans Sanatları Merkezi Şubesi’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.zorlupsm.com/tr/gizlilik/kisisel-verilerin-korunmasi yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

A.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 

1)      Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerimize yönelik alışverişlerinizde kişisel verilerinizin işlenmesi:  

 

Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Hukuki Sebebi

·         Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi)

 

·         İletişim Bilgisi

(e-posta, telefon numarası)

 

·         Finansal Bilgi (kredi kartı veya banka kartı bilgileri)

 

·         Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün bilgisi, PSM Card numarası bilgisi, iade/değişiklik bilgisi, fatura bilgileri)  

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışının gerçekleştirilmesi,

 

PSM Kart tanımlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ,

 

PSM Kart bakiye yükleme, iptal veya iade işlemlerinin yürütülmesi

ü  Kişisel verileriniz Şirketimiz ürün veya hizmetlerine ilişkin gerçekleştirmiş olduğunuz işlemler kapsamında Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası kişisel veri işleme şartı kapsamında işlenmektedir.  

 

2)      Şirketimizin hukuki yükümlüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi

 

Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Hukuki Sebebi

·         Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi)

 

·         İletişim Bilgisi

(e-posta, telefon numarası)

 

·         Finansal Bilgi (kredi kartı veya banka kartı bilgileri)

 

·         Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün bilgisi, PSM Kart numarası bilgisi, iade/değişiklik bilgisi, fatura bilgileri, müşteri talep ve şikâyet bilgiler) 

 

·         Görsel ve İşitsel Kayıtlar (çağrı merkezi ses kayıtları)

Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 

Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması

 

Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 

Müşteri talep ve şikâyetlerinin alınması ve yönetimi ile müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi

ü   Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülme şartı (ör.  faturada hangi verilerin olması gerektiği Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenmiştir),

 

ü  Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen hukuki yükümlülük (ör. Kanun uyarınca veri sorumlularının veri güvenliğini sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır),

 

ü  Kanun 5 inci maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (ör. Herhangi bir hukuki uyuşmazlığa konu olması halinde delil niteliğine haiz olması durumu),

 

ü  Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel veriler işlenebilecektir. Bu doğrultuda Şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ilgili kapsamda değerlendirilmektedir.

 B. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

·         Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma - konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz;

·         Çağrı merkezi hizmeti almış olduğumuz tedarikçimiz;

·         Gerekmesi halinde hukuki destek aldığımız iş ortaklarımıza,

·         Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar.

 

C. AÇIK RIZANIZIN VARLIĞI HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE PAYLAŞIMI 

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,

·         Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

 

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ-

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında elektronik ortamda çağrı merkezimiz,  e-posta; fiziksel ortamda Zorlu Performans Sanatları Merkezimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel veri işlemenin gerekmesi, hukuki yükümlülükler doğrultusunda kişisel veri işlemenin gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde kişisel veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartları doğrultusunda toplanmaktadır.

 E.KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ-

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Zorlu PSM’nin Levazım Mah. Koru Sok. No:2 PSM/70 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak,  zorluyapi.psm@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@zorlupsm.com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.